Protective cover and manpower saving

Nỗ lực

Sản phẩm P-T với thiết kế cửa trượt, làm việc để tiết kiệm nhân lực, giảm thiệt hại cho máy.